Ja nu skriver jeg så igen.. Altså altså..
Men da jeg fik offentliggjort det tidligere indlæg, kom jeg jo i tanke om en del som jeg havde glemt at tilføje. Det skal så også lige siges, at jeg startede på at skrive indlægget kl. 20. og var først færdig omkring kl. 02.30.. Klokken var mange og jeg var træt og jeg syntes egentlig, at der var nok nedskrevet omkring Vibeke Manniche. Indtil jeg så fandt ud af at jeg manglede noget alligevel. Derfor kommer denne vol. 2..

Igen gælder det, at jeg på ingen måde er ekspert inden for områderne, jeg er blot en almindelig borger som er lidt nysgerrig.
Ligeledes så kan der trykkes på billederne for at gå direkte ind på de omtalte sider.

Vibeke Manniches egen hjemmeside hvorfra jeg henviser/omtaler hendes blogindlæg.

Jeg vil her gerne igen lige skrive videre om mine tanker omkring Vibeke og hendes udtalelser og egentlig generelt, bare hendes offentlige væremåde overfor hendes medmennesker.
Jeg mener at, man som en offentlig person, skal tænke meget over de signaler og udmeldelser man kommer med. Og når man så samtidig fungerer som læge, må der på intet tidspunkt opstå tvivl af nogen karakter i sine udmeldelser til folket. De udtalelser, udmeldinger, henvisninger osv man kommer med, skal man stå 120% ved og man skal helst kunne argumentere og gerne vise beviser herfor.

Som skrevet tidligere, har jeg brugt de sidste par dage på at læse indlæg på Vibekes blog. Hun skriver igen og igen, at hun får hendes tal fra bl.a. ssi.dk som er Statens Serum Instituts hjemmeside, hvor de løbende opdaterer med tal og grafer omkring denne corona covid 19 smitte som er i landet. Det er de tal og grafer som alle landets læger, regering, myndigheder og eksperter går ud fra, men alligevel ser hun nogle helt andre tal end de andre gør. Og graferne kan hun ikke bruge til noget (Sjovt nok har hun selv tegnet en graf for at bevise at hun taler sandt).
Men Vibeke har lavet mange indslag omkring corona på hendes blog og der har folk mulighed for at kommentere. Når man kommenterer på hendes indslag, afventer ens kommentar, at admin godkender opslaget. Det betyder, at de opslag som man kan se, har Vibeke personligt været inde og godkende. Nogle får svar på deres kommentar og andre får lov til at blive stående uden svar. Som jeg skrev, så har jeg kommenteret tre gange. De to første kommentarer, de afventer stadig godkendelse af Vibeke, men den tredje har hun dog offentliggjort og svaret på. Men mit svar til hendes svar står stadig til godkendelse. Det er lidt sjovt at se, for der står jo dato og klokkeslæt på kommentarene og jeg kan derfor se, at hun har godkendt og svaret på andre kommentarer som er kommet efter mine.

Tal Ordentligt

Vibeke er af den type, som ikke kan klare at få modspil. Hun kan tydeligvis ikke håndtere at folk ikke helt er enige med hende eller på samme side som hende. For får hun bare den mindste smule modgang i form af kritik, modargumenter eller spørgsmål, så er hun af den påstand, at man nedgører hende eller “voksenmobber” hende.
Hun skriver flere gange, at man skal holde en sober tone når man kommenterer. Der vil jeg give hende ret. Men det er vidst også det eneste punkt i ALT hvad hun har udtalt sig om, som jeg er enig med hende i.
F.eks. på nedestående billede hvor hun får lidt modspil.

`admin´er på disse blogs Vibeke Manniche der svarer.

Hvad mener i her? Skriver Torben ikke ordentligt? Er Vibekes svar et sobert svar eller et desideret modangreb? Selv Camilla får et spark i siden fra Vibeke. Er det sådan at en offentlig læge skal svare sine medmennesker ?
Og bare rolig.. Det her er på ingen måde det eneste eksempel.

Her er et lille uddrag af det indlæg hvor ovenstående kommentarer stammer fra.

Jeg vil foreslå jer, at i selv går ind og læser de blogindlæg, for jeg vil ikke gå i dybden med hvad de handler om. Jeg kommer med et lille udpluk af forskellige indlæg og et “skærmbillede” som dette, men det er ikke ved alle, at det hele kommer med. Så gå selv ind og læs dybere ind i hendes indlæg, hvis det fanger jeres interesse.

I samme indlæg, er der denne udveksling. En bekymret læser/følger, skriver til Vibeke om råd.

Sjovt nok, så har Vibeke i et tidligere blogindlæg, skrevet dette.

Citatet af Richard Horton er udeladt.

Kan hun egentlig selv finde ud af hvad hun mener og ikke mener?
Jeg tvivler stadig på det.

Nå men vi går lidt videre..
Vi fortsætter i det samme blogindlæg fra Vibeke som hedder “Hurra – intet tegn på faretruende corona epidemi”, for der sker lidt modspil i kommentarfeltet.

Her skriver Mathias til Vibeke hvor hun vælger at starte hendes svar med at offentliggøre hans IP-adresse. Jeg har i mit billede valgt at skjule hans IP adresse, men det står stadig i skrivende stund, offentlig tilgængeligt på hendes hjemmeside.
Jeg har undersøgt det lidt, for en IP adresse er lidt din computers CPR nummer. Med de rigtige programmer osv, kan man via den adresse, lokalisere hvor i verden den computer står. Det er en information, som webmaster/admin har i tilfælde af at der sker noget kriminelt på ens websted. Det er derfor ikke noget, som man som indehaver af hjemmesiden, må offentliggøre. Det er ved domstolen erklæret i strid mod persondataloven. Burde en læge ikke kende til vidregivelse af personfølsomme oplysninger til tredjepart?

6.1 Persondataloven
Persondataloven regulerer behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling. Loven regulerer behandling af alle personoplysninger, uanset om oplysningerne er fortrolige eller offentligt tilgængelige fx på en hjemmeside. I forbindelse med fildeling er persondataloven relevant, når teleudbyderne eller rettighedshaverne indsamler oplysninger om andres færden på nettet. Persondatalovens definition af personoplysninger er meget bred. Alle oplysninger kan således være personoplysninger, såfremt de kan knyttes til en fysisk person. Loven omhandler både behandling af følsomme og ikke-følsomme oplysninger. Der stilles generelt strengere krav til behandlingen af følsomme oplysninger end til behandlingen af ikke-følsomme oplysninger. Persondatalovens §§ 7 og 8, omhandler følsomme personoplysninger. Følsomme oplysninger kan fx være oplysninger om etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning. Oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold bliver også betragtet som følsomme. Oplysnings Kategorier, som ikke er nævnt i persondatalovens §§ 7 og 8, er omfattet af lovens § 6 og bliver betragtet som ikke-følsomme oplysninger. Rettighedshavernes behandling af ikke-følsomme personoplysninger, fx. oplysninger om navn, adresse og IP-adresse, skal ske i overensstemmelse med persondatalovens § 6. Det betyder, at den registrerede som udgangspunkt skal give udtrykkeligt samtykke til, at behandlingen kan finde sted. Herudover kan behandling af ikke-følsomme oplysninger finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller tredjemand kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse. Private må behandle følsomme oplysninger om strafbare forhold, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Herudover kan behandling ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede. Bestemmelsen opstiller meget snævre rammer for, hvornår der kan ske behandling af følsomme personoplysninger uden samtykke. Bestemmelsen giver mulighed for, at en privat virksomhed kan behandle oplysninger om strafbare forhold med henblik på indgivelse af politianmeldelse. Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med lovens grundlæggende principper. Det betyder, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne (saglige) formål, og at behandlingen skal være rimelig og lovlig. Registrerede personer skal have mulighed for at få kendskab til en behandlings eksistens og få nøjagtige og fyldestgørende oplysninger med hensyn til de nærmere omstændigheder ved indsamlingen af information. Enhver behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Heri ligger ifølge lovens forarbejder, at behandlingen skal være rimelig og lovlig. Behandling af personoplysninger må derfor som udgangspunkt kun finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse. Håndhævelse af ophavsrettigheder vil typisk blive betragtet som et sagligt formål i henhold til loven. De indsamlede oplysninger skal slettes snarest muligt, det vil sige senest, når sagen er afsluttet hos politiet eller domstolene. Hvis retsforfølgning opgives eller ikke indledes inden rimelig tid, skal oplysningerne slettes umiddelbart. Der vil i hvert enkelt tilfælde være tale om en konkret vurdering af, hvornår en oplysning skal slettes. Anvendelse af internettet giver udbyderne mulighed for at indsamle oplysninger, uden at de personer, som oplysningerne handler om, bliver bekendt hermed. I forbindelse med indsamlingen af oplysninger har rettighedshaverne og teleudbyderne en oplysningspligt overfor den registrerede. Behandling af følsomme oplysninger kræver som udgangspunkt, at behandlingen anmeldes til Datatilsynet inden databehandlingen påbegyndes. For private databehandlere fremgår anmeldelsespligten af persondatalovens §§ 48 og 49.

6.1.1 Rettighedshavernes indsamling af oplysninger
I forbindelse med indsamling af oplysninger på internettet foretager rettighedshaverne både behandling af følsomme og ikke-følsomme personoplysninger. Inden indsamlingen af oplysninger indledes, skal rettighedshaverne anmelde indsamlingen til Datatilsynet med henblik på at få generel tilladelse til at indsamle og behandle oplysningerne. Datatilsynet kom i 2003 med en udtalelse om Antipiratgruppens håndtering af personoplysninger. Tilsynet udtalte i denne forbindelse, at sammenhængen mellem en IPadresse og abonnentens navn og adresse er oplysninger af beskyttelsesværdig karakter, der skal betragtes som personoplysninger, og som derfor skal behandles i henhold til persondatalovens regler. Antipiratgruppens behandling af oplysninger om bl.a. strafbare forhold blev af Datatilsynet anset for nødvendig, fordi ophavsretskrænkelserne som hovedregel er undergivet privat påtale. Hvis rettighedshaverne ikke har mulighed for at behandle personoplysninger, vil det i praksis være umuligt at håndhæve ophavsretten. Efter Datatilsynets opfattelse var behandlingen af oplysningerne således nødvendig for, at Antipiratgruppens retskrav kunne fastlægges, gøres gældende og forsvares. Datatilsynet udtalte, at Antipiratgruppen med hjemmel i persondataloven kan behandle oplysninger om strafbare forhold med henblik på at vurdere, hvorvidt der bør indgives politianmeldelse eller iværksættes privat påtale for overtrædelse af ophavsretslovgivningen. I det omfang rettighedshaverne behandler oplysninger, som de er kommet i besiddelse af gennem offentligt tilgængelige kilder, eller som er modtaget ved en lovlig videregivelse, f.eks. i medfør af retskendelse, vil behandlingen ifølge Datatilsynet ikke være i strid med god databehandlingsskik.

For at downloade hele pdf-filen kan du trykke her.

Jeg er som sagt ikke ekspert, men ud fra hvad jeg kan læse, så skal man give tilladelse til at en IP adresse videregives. “Jamen gør man ikke det ved at kommentere?” Nej det gør man ikke. Ihvertfald står det ikke tydelig beskrevet.

Som der står, så er Navn og E-mail adresse nødvendigt for at kommentere. Ikke noget med godkendelse til videregivelse af oplysninger eller IP adresser. Og med alle de fine titler hun har samt diverse uddannelser og kurser, så burde hun da vide det. Jeg har ingen af hendes uddannelser eller kurser, men jeg brugte sølle 2 min på google og fandt frem til, at det må man ikke. Undskyld mig, men hvad fanden skal man så med så fine titler, hvis man ikke kan tænke bare lidt logisk? Ja jeg vil sku hellere undvære de titler og uddannelser i den her situation.

For lige at vende tilbage til det der med at tale ordentligt og at Vibeke ikke kan tåle modstand, så netop under emnet “At opføre sig ordentligt”, kan hun ikke helt holde igen.

Her kan i se at Søren Huus skriver, at de kører på normal kapacitet på Sygehus Sønderjylland. Og at det gør sig gældende for alle andre specialer iht. et notat fra sst.
Jeg ved ikke hvem Søren Huus er, men vi må formode, at han arbejder på Sygehus Sønderjylland til dagligt og oplever virkeligheden meget tæt på, hver eneste dag. Alligevel skriver Vibeke at det Søren skriver, ikke er rigtigt. Hvordan kan hun vide det? Min tanke er, at Søren arbejder på sygehuset og han ved hvad der foregår. Han lever i situationens virkelighed hver dag imens Vibeke sidder hjemme i på sit kontor, bag skærmen med sin kop kaffe og kigger på nogle tal, som hun tydeligvis ikke kan læse rigtigt (se tidligere grafer og argumenter) og påstår sig klogere på danmarks virkelighed end dem der er ude i den. Giver det mening?

Hvis du har hul i dit tag på huset, vil du så helst tro på en vurdering fra en tagmand som du kun snakker i telefon med fordi han sidder på kontoret og drikker kaffe, eller en tagmand som fysisk kommer ud og kigger på dit hul i taget? Det valg er vidst ikke helt så svært.

Det er ikke kun på hendes egen hjemmeside, at hun føler sig voksenmobbet og snakket ned til.
Fordi at hun fik en dårlig anmeldelse af hendes bog tilbage i 2011, er hun af den overbevisning, at anmelderen har et personligt had til hende. Istedet for at gøre som så mange andre forfattere, ignorere anmeldelsen eller tage ved lære af den til næste gang, går Vibeke straks til modangreb. Hov, det har hun da vidst egentlig gjort før? Måske hun burde søge hjælp ved en psykolog eller andet..

Og igen

Burde hun ikke snart blive lidt voksen og tage ansvar for det hun laver? Hun bryder sig jo tydeligvis ikke om modgang. Men vælger man at skrive bøger, så er der anmeldere og læsere som muligvis kommer med kritik. Kan man ikke tåle det, skal man ikke skrive bøger.
Vælger man at blande sig i debatter, vil der være meddebatører som har en anden mening og som kan finde på at mod argumentere. Kan man ikke klare det, bør man ikke blande sig i debatten.
Det er jo simpel logik for burhøns.

Er det for meget?

Jeg ved godt, at jeg måske er gået lidt amok med Vibeke Manniche her og det kan måske også tolkes som en personlig hetz imod hende. Men jeg vil som sådan ikke sige at den er personlig, for jeg kender hende ikke personligt. Det jeg vil med dette skriveri, er at fremvise hendes måde at være på som en offentlig læge, som hun så fint tiltaler sig selv hele tiden.
Det er dog ikke kun mig som har fundet frem til hendes syn på denne corona situation.

Avisen.dk d. 22. marts 2020
B.T. d. 23. marts 2020
Avisen.dk d. 23. marts 2020
Selv Huxi Bach har lavet en video omkring dem på sin Facebook profil.

Men vi har selvfølgelig alle hver vores mening.

B.T. d. 9. maj 2011 – Opdateret d. 20. september 2012

Det var rent tilfældigt, at jeg faldt over denne ældre artikel. Men der var dog alligevel noget som fangede mit blik ved den.

Hov.. Hvad stod der lige der? Den lader vi da lige stå..

Jeg vil afslutte for nu. Jeg håber at jeg har formået at få jer til at genoverveje, hvem man egentlig skal tro på i sådan en situation, som vi oplever lige nu i danmark.
Der er ingen grund til at hidse sig op over regeringens eller myndighedernes måde at reagere på. Eller at sundhedsvæsnet ikke kan følge med. Det her er helt nyt for os alle sammen. Der er ingen af os som har prøvet noget lignende før, så derfor er det ubeskrivelig vigtigt, at vi står sammen (hver for sig) og kæmper imod den her covid 19 smitte.
Jo hurtigere vi lærer at arbejde sammen og følge anvisningerne, jo hurtigere kan vi komme smitten til livs, jo hurtigere kommer danmark til live igen og jo hurtigere kan vi alle sammen komme tilbage til hver vores hverdag. Forstå nu alvoren i det her.

OBS.: Jeg ejer ikke indholdet af eventuelle fremviste billeder, video og artikler. Der er linket direkte til ejernes side og/eller kilde er beskrevet.

Share This: